Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
II stopnia niestacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

12

Liczba zapisów

0

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-07-20 12:00:00 - 2017-09-12 23:55:00


Egzaminy

1. Gra na instrumencie

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii

3. Dyrygowanie

4. Rozmowa kwalifikacyjna

5. Sprawdzian umiejętności umożliwiający realizację wybranej specjalności

- Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych

- Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

- Prowadzenie zespołów muzycznych

Termin: 13.09.2017, od godz. 11.00

Miejsce: Instytut Muzyki, ul. Ursyna Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn, sala 3D

Cztery osoby na godzinę


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-15 20:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-18 do 2017-09-20

poniedziałek 11:00 - 14:00
wtorek 11:00 - 14:00
środa 11:00 - 14:00
Adres
Instytut Sztuki
ul. Bielska 62
, p. 101 budynek Instytutu Sztuki
43-400 Cieszyn
338546164

Opis

Oferowane specjalności :

 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych 
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

Kiedy następuje wybór specjalności : W trakcie postępowania kwalifikacyjnego

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Częstotliwość zjazdów: Dwa razy w miesiącu /piątek, sobota, niedziela

Strona internetowa wydziału:http://www.instytutmuzyki.us.edu.pl/?p=p_4

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór, orkiestry). Kolejny blok stanowią przedmioty pozwalające uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne. Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. W programie kształcenia znajdują się specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalności Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych otrzymuje tytuł magistra sztuki i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych, przedmiotu „Muzyka" z elementami muzykoterapii w przedszkolnych i szkolnych placówkach integracyjnych, w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, tańca i folkloru regionalnego. Dysponuje umiejętnością korelacji różnych metod, systemów, technik niezbędnych do realizacji działań o charakterze muzykoterapeutycznym. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalności Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej otrzymuje tytuł magistra sztuki i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie emisji głosu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może zajmować się:

 • edukacją muzyczną na wszystkich poziomach edukacji,
 • animacją muzyczną prowadzoną w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych,
 • organizacją i obsługą festiwali i innych imprez muzycznych,
 • prowadzeniem zespołów muzycznych,
 • prowadzeniem różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej,
 • pracą w placówkach realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej w działaniach pedagogicznych.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawowy repertuar pianistyczny i posiada orientację w zakresie stylów muzycznych;
 • prezentuje publicznie przygotowany program muzyczny w zakresie gry na fortepianie;
 • zna podstawowy repertuar związany z wybranym, drugim instrumentem;
 • prezentuje publicznie przygotowany program artystyczny w zakresie gry na wybranym, drugim instrumencie;
 • rozpoznaje interwały proste i złożone, trójdźwięki durowe i molowe wraz
  z przewrotami, akordy zmniejszone i zwiększone, czterodźwięk septymowy
  z przewrotami;
 • czyta nuty głosem w zakresie melodii tonalnych;
 • realizuje przebiegi rytmiczne;
 • gra podstawowe kadencje harmoniczne (autentyczna, plagalna, zwodnicza) we wszystkich tonacjach durowych i molowych;
 • zna techniki dyrygowania umożliwiające przygotowanie do swobodnego prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych;
 • potrafi praktycznie zastosować technikę dyrygowania;
 • samodzielnie rozwiązuje dyrygenckie problemy techniczne i interpretacyjne
  w utworach literatury chóralnej a cappella, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie prezentacji artystycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz ustnego sprawdzianu umiejętności muzycznych.

1. Gra na instrumencie:

 • - dwa dowolne utwory, w tym jeden zagrany na fortepianie, drugi na wybranym instrumencie.

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:

 • - sprawdzian ustny.

3. Dyrygowanie:

 • - zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.

Do wyboru jeden z następujących utworów:

 • G. Perti - Inter vestibulum,
 • A. Bruckner - Locus iste,
 • J. Świder - Cuda i dziwy,
 • F. Schubert - Msza G-dur (Kyrie).

4. Rozmowa kwalifikacyjna — dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku.

5. Sprawdzian umiejętności umożliwiających realizację wybranej specjalności:

 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych — rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu terapeuty.
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej:
 • muzyka klasyczna — zagranie na wybranym instrumencie lub zaśpiewanie dwóch dowolnych, zróżnicowanych stylistycznie utworów;
 • przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci;
 • przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z akompaniamentem;
 • muzyka rozrywkowa — zagranie na wybranym instrumencie dwóch zróżnicowanych stylistycznie standardów z kanonu muzyki rozrywkowej (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci) lub zaśpiewanie dwóch standardów, w tym jednego w języku polskim i jednego w języku angielskim (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci).

Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 16 punktów.

Uwaga:

Studia II stopnia na kierunku dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wyłącznie osobom posiadającym takie uprawnienia po studiach I stopnia. Kandydaci, którzy tych uprawnień nie posiadają po studiach I stopnia, zobowiązani są uzupełnić różnice programowe do końca trzeciego semestru studiów.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

3 700,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 270,50 zł
 • 1 270,50 zł
 • 1 309,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 100,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Sztuki

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

imuzyki@wart.us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Niemcewicza 2, pok. 101
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

Godziny pracy

od 01.06.2017 do 03.07.2017 Poniedziałek 09:00 - 13:00
Piątek 09:00 - 13:00

dr Ewa Bogdanowicz
338564117
ewa.bogdanowicz@us.edu.pl