Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biologia
II stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

17

Liczba zapisów

17

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-07-24 14:00:00 - 2017-09-15 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-18 14:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-19 do 2017-09-21

poniedziałek 09:00 - 14:00
wtorek 09:00 - 14:00
środa 09:00 - 14:00
czwartek 09:00 - 14:00
piątek 09:00 - 14:00
Adres
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 28
, p. B-10
40-032 Katowice
32 2009565

Opis

Oferowane specjalności:

 • Biologia Ogólna i Eksperymentalna
 • Ekologia i Ochrona Przyrody
 • Waloryzacja Zasobów Przyrody

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na I rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski, http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.wbios.us.edu.pl/

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/01-S2BI12.2015/1

Kontakt w sprawie rekrutacjirekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

 

Charakterystyka kierunku:

W ramach studiów II stopnia zakończonych obroną pracy magisterskiej, student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk biologicznych oraz pod kierunkiem promotora samodzielnie wykonuje badania z zakresu biologii ogólnej i eksperymentalnej, ekologii i ochrony przyrody lub waloryzacji zasobów przyrody.

Praca magisterska ma charakter badawczy i jest ściśle powiązanym z kierunkiem badań wybranej przez studenta jednostki, katedry/zakładu. Praca dyplomowa realizowana jest w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1 rok) oraz magisterskie (2 rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Ich celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, a także przygotowania, dyskutowania i prezentowania tez pracy magisterskiej. Ponadto każdy student zdobywa wiedzę z zakresu takich dyscyplin, jak: filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt, wybrane działy ekologii, mechanizmy ewolucji oraz bioetyka. Ważnym, obowiązkowym elementem studiów jest także zapoznanie studenta z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. W czasie studiów absolwent uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień przyrodniczych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii w gospodarce i zarządzaniu. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością.
 

Biologia Ogólna i Eksperymentalna

Absolwent posiada szeroką i usystematyzowaną wiedzę z zakresu dyscypliny biologia ogólna i eksperymentalna. Dodatkowo, w stopniu rozszerzonym, posiada wiedzę z pogranicza biologii i dyscyplin pokrewnych. Absolwent dysponuje praktycznymi umiejętnościami umożliwiającymi wykonywanie wszechstronnych analiz z użyciem materiału biologicznego. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technik wykorzystywanych w analizie komórek, tkanek oraz narządów. Zna i rozumie zasady różnych metod analitycznych oraz potrafi zastosować je w praktyce. Obsługuje nowoczesny, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. Absolwent potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować wyniki badań naukowych.

Ekologia i Ochrona przyrody

Absolwent posiada szeroką i usystematyzowaną wiedzę z zakresu biologii ogólnej. Dodatkowo, w stopniu rozszerzonym, posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania biocenoz roślin i zwierząt oraz możliwości ochrony ginących elementów środowiska przyrodniczego. Zdobywa wiedzę pozwalającą na identyfikację zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych oraz inwazyjnych organizmów obcych. Absolwent potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować wyniki badań naukowych. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu wnioskowania naukowego. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać i opracowywać statystycznie niezbędne informacje. Jest przygotowany do oceny różnorodności biologicznej na różnych poziomach jej organizacji.
Absolwent dysponuje praktycznymi umiejętnościami umożliwiającymi zaplanowanie i przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego i poddaniu wyników krytycznej analizie. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu kartografii przyrodniczej oraz edukacji przyrodniczej i komunikacji społecznej. 

Waloryzacja Zasobów Przyrody

Absolwent dysponuje szeroką i usystematyzowaną wiedzą z zakresu biologii ogólnej, a ponadto wykazuje się pogłębioną wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki waloryzacji zasobów przyrody i ochrony bioróżnorodności. Potrafi prawidłowo zidentyfikować i opisać zróżnicowanie środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wymienianych we wszystkich aktach prawnych o zasięgu krajowym i europejskim oraz w innych opracowaniach związanych z ochroną bioróżnorodności. Potrafi zastosować molekularne techniki badań w tworzeniu skutecznych projektów ochrony zasobów genowych roślin i zwierząt. Absolwent jest teoretyczne i praktyczne przygotowany do korzystania z nowoczesnych narzędzi statystycznych i systemów informacyjnych służących wprowadzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wizualizacji danych geograficznych (GIS). Tym samym absolwent jest przygotowany do wykonywania badań naukowych z wykorzystaniem modelowania komputerowego jak i profesjonalnych opracowań o charakterze aplikacyjnym. Jednocześnie jest świadomy konieczności dokumentowania aktualnego stanu środowiska przyrodniczego. Nabywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie budowy baz danych oraz przechowywania i zarządzania danymi środowiskowymi, stosując wszystkie niezbędne uwarunkowania prawne w tym zakresie.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent ma możliwość zatrudnienia. w jednostkach naukowo-badawczych i zakładach produkcyjnych, laboratoriach analitycznych, kontrolnych i diagnostycznych, jednostkach muzealnych z kolekcjami przyrodniczymi, instytucjach opieki zdrowotnej, w przemyśle farmaceutycznym (produkcja, dystrybucja lub kontrola), spożywczym (produkcja, dystrybucja lub kontrola), w zakładach uprawy roślin i hodowli zwierząt, w instytucjach i agencjach ochrony i gospodarowania zasobami przyrody, w służbach celnych (w związku z konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami), w jednostkach administracji samorządowej zajmujących się ochroną przyrody (m.in. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Parki Narodowe i Krajobrazowe) w centrach doradztwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych, w firmach konsultingowych, organizacjach pozarządowych oraz w szkolnictwie i ośrodkach edukacji ekologicznej.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Program studiów, zgodny z założeniami Krajowych Ram Kształcenia, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co - jeszcze w trakcie trwania studiów - umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a w konsekwencji także poszukiwania pracy za granicą. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych.

Studenci mają możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich w ramach oferowanego dodatkowo programu kształcenia.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tych kierunkach, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B1.

 

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Kryteria kwalifikacji na tzw. bezpłatne miejsca dla cudzoziemców

Osoby uprawnione do aplikowania

Rejestracja na tzw. bezpłatne miejsca jest otwarta wyłącznie dla cudzoziemców pochodzących z krajów nienależących do: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka i nie ubiegają się o jej przyznanie.
Do postępowania nie mogą zostać dopuszczone osoby, które:

 1. posiadają ważną Kartę Polaka lub inny dokument upoważniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 2. uczestniczyły w konkursie na bezpłatne miejsce dla kandydatów spoza Unii Europejskiej w latach poprzednich i zostały przyjęte na studia w Uniwersytecie Śląskim na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy zostali przyjęci w ramach konkursu na bezpłatne miejsca i ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. w momencie aplikowania na studia mają status studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nie dotyczy studentów aplikujących na studia drugiego stopnia wpisanych na 6 lub 7 semestr studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy zgodnie z programem studiów kończą poprzedni cykl kształcenia.

Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy. Kandydaci na studia muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem polskim i spełnić kryteria kwalifikacji określone dla danego kierunku.

Egzaminy z języka polskiego

Kandydaci muszą wziąć udział w egzaminie z j. polskiego, który składa się z części pisemnej (test online) oraz ustnej (rozmowy przez Skype).
Znajomość języka polskiego potwierdzają również:
- Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
- Certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
- Świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim.
- Certyfikat ukończenia rocznego kursu języka polskiego na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Rzeszowskim lub Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy egzaminów zostaną wyświetlone na koncie kandydata w systemie IRK po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.

Egzaminy wstępne

Jeśli w kryteriach kwalifikacji na kierunek przewidziano egzaminy wstępne, to cudzoziemiec aplikujący na tzw. bezpłatne miejsca na danym kierunku, zobowiązany jest przystąpić do egzaminów. Zaświadczenie o udziale w egzaminach wstępnych niezbędne do uzyskania wizy, zostanie wystawione po otrzymaniu opłaty rekrutacyjnej przez UŚ.
Cudzoziemców aplikujących na tzw. bezpłatne miejsca nie dotyczy kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Osoby, które przeszły pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne i nie zostaną przyjęte na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.

Podstawa prawna: Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018.

 

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
33 854 61 16
32 200 93 61

rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Jagiellońska 28, pok. B-01
40-032 Katowice
32 200 94 72

Godziny pracy

od 03.07.2017 do 21.07.2017 Poniedziałek 09:00 - 14:00
Wtorek 09:00 - 14:00
Środa 09:00 - 14:00
Czwartek 09:00 - 14:00
Piątek 09:00 - 14:00

mgr Marta Walska
32 200 94 72
marta.walska@us.edu.pl
Alina Chachulska-Żymełka
32 200 94 72
alina.chachulska-zymelka@us.edu.pl