Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika w Cieszynie
I stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

25

Liczba zapisów

49

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-17 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-21 18:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-22 do 2017-09-27

poniedziałek 13:00 - 17:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00
sobota 09:00 - 13:00
Adres
Instytut Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. 2a
43-400 Cieszyn
338546377,338546378

Opis

Oferowane specjalności: 

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
  • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (n)
  • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (n)

Skrót (n) oznacza specjalność nauczycielską, której efekty kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kiedy następuje wybór specjalności: po I semestrze I roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski, język francuski

Częstotliwość zjazdów : Zjazdy odbywają się  w  systemie sobota-niedziela, na jeden semestr przypada 13 zjazdów w odstępach cotygodniowych.

Strona internetowa wydziału: http://weinoe.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Kierunek studiów pedagogika mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki obejmuje zarówno zakres idei w odniesieniu do ideałów, norm i powinności, jak i praktyki społecznej. Treści pedagogiki w obszarze nauk humanistycznych obejmują teorię i praktykę wychowania, nauczania i uczenia się oraz w obszarze nauk społecznych teorii i praktyki funkcjonowania, środowisk wychowawczych, systemów i instytucji oświatowych, opiekuńczych, ich roli i wartości w rozwoju człowieka. Pedagogika bada i tworzy teorie w zakresie rozwoju i uczenia się człowieka w ciągu całego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wiedza i praktyka w pedagogice poddawana jest krytycznej analizie pod kątem zmian procesów edukacyjnych w odniesieniu do kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Treści i badania na kierunku studiów pedagogika są realizowane integralnie w zakresie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 4.11.2011r. Na kierunku pedagogika student w zakresie efektów kształcenia z wiedzy poznaje pedagogikę jako naukę, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi. Zna elementarną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Posiada podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. W zakresie efektów kształcenia w obszarze umiejętności absolwent potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności pedagogicznej. Potrafi badać środowisko szkolne i społeczne ucznia. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji. Potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne. W obszarze efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych i skutków realizacji praktyki pedagogicznej.

Strategia rozwoju kierunku pedagogika ściśle wiąże się z wizją Uniwersytetu Śląskiego. Obszary rozwoju pedagogiki uwzględniają główne zadania kluczowe, cele strategiczne i operacyjne, typy działań określone przez dokument Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012 – 2020, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju kierunku na Wydziale w Uczelni. Pedagogika jako nauka humanistyczna i społeczna obejmuje naukę o edukacji i wychowaniu i ich funkcjonowanie w praktyce społecznej.

Realizacja tych celów na kierunku pedagogika pozwoli na wyzwalanie kreatywności pracowników i studentów, stworzenie jak najlepszych warunków studiowania i prowadzenia badań naukowych, otwartość na potrzeby Uczelni i współpracujących jednostek zewnętrznych. Obszary działań na kierunku pedagogika opierają się na zasadach: otwartości, nowoczesności i kreatywności. Kształtowanie u absolwentów postaw obywatelskich, prospołecznych, które znacząco oddziałują na szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze.

Program studiów pedagogicznych umożliwia wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego, socjologicznego, pozwala na ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, daje podstawy teoretyczne do dalszego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Studia I stopnia na kierunku pedagogika  o specjalności opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny  mają na celu wykształcenie pedagogów wyposażonych w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, profilaktyki społecznej, prawnych podstaw działalności opiekuńczej i wspierania rodziny. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji wsparcia społecznego, aktywizowania społeczności lokalnej, pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z osobami i rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Student podczas praktyk i warsztatów nabędzie umiejętności w zakresie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, metodyki pracy asystenta rodziny oraz umiejętności interpersonalne i wychowawcze niezbędne w pracy pedagoga szkolnego, w poradnictwie i terapii dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz starszych. Student uzyska kompetencje do pełnienia roli asystenta rodziny, do pracy z rodziną nieradzącą sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a w szczególności do pracy z osobami i rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi oraz z osobami niepełnosprawnymi.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (n): Absolwent studiów  I stopnia uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami kształcenia, przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i praktykę do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi analizować teorię, badać środowisko szkolne i przedszkolne dziecka, zorganizować, przeprowadzić i obiektywnie ocenić przebieg procesu edukacyjnego i wychowawczego z uwzględnieniem najnowszych badań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, i zmian podstaw w systemie edukacji.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (n): Absolwent studiów  I stopnia uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami kształcenia, przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent posiada wiedzę i praktykę do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie terapii deficytów parcjalnych) zw. zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny są przygotowani do pracy: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, bursach i internatach, koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach, w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych); w placówkach, którym prawnie przypisano funkcje opiekuńczą i wychowawczą (przedszkolach, szkołach, instytucjach organizujących czas wolny dzieciom,  młodzieży, dorosłym oraz starszym); w placówkach diagnostycznych i resocjalizacyjnych, kurateli sądowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych; w placówkach rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; w rejonowych zespołach pomocy społecznej tworzonych przez gminy, w miejskich oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie, w świetlicach terapeutycznych, środowiskowych, w organizacjach pozarządowych pracujący na rzecz rodziny, w środowisku rodzinnym jako asystent rodziny.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (n): Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych klas 1-3, sanatoryjnych i prewentoryjnych w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,  pedagog szkolny, pedagog pracy korekcyjno-kompensacyjnej w klasach I-III.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (n): Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego. Absolwent ma dodatkowe umiejętności do pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dla kandydatów z Nową Maturą od 2010 roku

Język polski

poziom podstawowy

Matematyka

poziom podstawowy

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

Wybrany (jeden) przedmiot

poziom podstawowy

albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 15%

waga = 20%

waga = 30%

 

Dla kandydatów z Nową Maturą do 2009 roku

Język polski

poziom podstawowy

albo rozszerzony

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

albo rozszerzony

Wybrany (jeden) przedmiot

poziom podstawowy

albo rozszerzony

Wybrany drugi przedmiot

(inny niż wybrany wcześniej )

poziom podstawowy

albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 20%

waga = 15%

waga = 30%

 

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.

Jeżeli na świadectwie maturalnym widnieje wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej. W przypadku, jeżeli na kierunku przewidziano egzaminy wstępne pod uwagę brane są wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu dojrzałości.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

2 — 30 %

 

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Przyjęcie na studia cudzoziemców, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, następuje w trybie odrębnych przepisów.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 990,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 706,20 zł
  • 706,20 zł
  • 727,60 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 09

ipedagog@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją


mgr Sylwia Ryszawy
338546344
sylwia.ryszawy@us.edu.pl