Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biologia żywności i żywienia
II stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

27

Liczba zapisów

3

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-07-24 14:00:00 - 2017-09-15 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-18 14:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-19 do 2017-09-21

poniedziałek 09:00 - 14:00
wtorek 09:00 - 14:00
środa 09:00 - 14:00
czwartek 09:00 - 14:00
piątek 09:00 - 14:00
Adres
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 28
, p. B-10
40-032 Katowice
32 2009565

Opis

Karta kierunku dostępna na stronie: https://informator.us.edu.pl/kierunki/01-S2BZ16.16/1

Kontakt w sprawie rekrutacji : rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

W ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Biologią żywności i odżywiania. Założenia programowe oraz sposób realizacji kształcenia motywują studenta do angażowania się we współtworzenie nauki. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest powiązana z kierunkiem badań wybranej przez studenta jednostki - Katedry. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1 rok) oraz magisterskiej (2 rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach. Seminarium specjalizacyjne (1 rok) oraz magisterskie (2 rok) dostarczają wsparcia teoretycznego, niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, a także przygotowania, dyskutowania i prezentowania wyników badań w kraju i za granicą. Ponadto każdy student studiów II stopnia zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin biologicznych dotyczących procesu odżywiania oraz pochodzenia żywności dla zwierząt i człowieka, jak np.: rozwój i budowa układu pokarmowego zwierząt i człowieka, ekologiczne aspekty żywienia, fizjologia żywienia, biofizyka i bioenergetyka żywności i żywienia, biochemia suplementów diety, mikrobiologia żywności, nutrigenetyka i nutrigenomika, biotechnologia żywności czy też metody analityczne w ocenie jakości żywności. Ponadto w toku studiów student zdobywa wiedzę w zakresie żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej. W czasie studiów absolwent uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii żywności i odżywiania w gospodarce.

Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów i poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii żywności i odżywiania zwierząt oraz człowieka, a także podstaw zarządzania oraz prawa żywnościowego i psychologii żywienia.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do:

I) opisywania i wyjaśniania procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach zwierząt i człowieka;

II) projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego;

III) wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych; IV) prowadzenia badań i analiz w dziedzinie biologii żywności i żywienia zwierząt i człowieka;

V) prowadzenia kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii żywności i żywienia na podejmowanie pracy w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, instytucjach opieki zdrowotnej, zakładach produkcyjnych, instytucjach związanych z hodowlą zwierząt (np. Ogrody Zoologiczne) oraz urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą. Absolwent może znaleźć zatrudnienie także w innych sektorach gospodarki, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej, jak również w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem.

Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Jednocześnie studia II stopnia przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia w ramach studiów doktoranckich.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tych kierunkach, a w szczególności:

  • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
  • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
  • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
  • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
  • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B1.

 

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 94 61
32 200 93 61

rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Jagiellońska 28, pok. B-01
40-032 Katowice
32 200 94 72

Godziny pracy

od 03.07.2017 do 21.07.2017 Poniedziałek 09:00 - 14:00
Wtorek 09:00 - 14:00
Środa 09:00 - 14:00
Czwartek 09:00 - 14:00
Piątek 09:00 - 14:00

mgr Marta Walska
32 200 94 72
marta.walska@us.edu.pl
Alina Chachulska-Żymełka
32 200 94 72
alina.chachulska-zymelka@us.edu.pl