Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nauki o rodzinie, specjalność: mediator i asystent rodziny
II stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

23

Liczba zapisów

11

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-08-06 08:00:00 - 2018-09-12 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-14 10:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-18 do 2018-09-20

wtorek 11:00 - 14:00
środa 11:00 - 14:00
czwartek 11:00 - 14:00
Adres
Wydział Teologiczny
ul. Jordana 18
, p. dziekanat
40-042 Katowice
(32) 356 90 54

Opis

Oferowane specjalności: mediator i asystent rodziny

Strona internetowa wydziału: http://www.wtl.us.edu.pl/news.php

Charakterystyka kierunku:

W ramach studiów II stopnia na kierunku: nauki o rodzinie student zdobywa pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny. Wiedza ta bazuje na antropologii chrześcijańskiej. Studia pozwalają na zdobycie uporządkowanej, pogłębionej, prowadzącej do specjalizacji, szczegółowej wiedzy z zakresu pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania rodziny. W ramach studiów kładzie się nacisk na rozpatrywanie zagadnień dotyczących życia rodzinnego w sposób wszechstronny, wykraczające poza metody jednej tylko dyscypliny naukowej. Złożone cele społeczne, takie jak umocnienie więzi małżeńskiej czy poprawa jakości życia rodziny, wymagają bowiem połączonych sił wielu dyscyplin. Studia umożliwiają zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności, dotyczących istoty i przebiegu mediacji rodzinnej oraz wykonywania zawodu asystenta rodziny. Student zdobywa także pogłębioną wiedzę z zagadnień bioetycznych, a także dotyczącą problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

Student ma możliwość, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku: nauki o rodzinie, uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie.

Perspektywy zawodowe: 

  • asystent rodziny;
  • mediacje rodzinne;
  • poradnictwo małżeńskie i rodzinne;
  • nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek;
  • praca w placówkach pomocy społecznej;

UWAGA! Dla absolwentów kierunków różnych niż nauki o rodzinie na studiach drugiego stopnia przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować we własnym zakresie, jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
  • ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny;
  • ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny;
  • ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach przyporządkowanych do obszaru: nauk humanistycznych lub nauk społecznych lub nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów wyższych.

Średnia ocen ze studiów przeliczana jest na punkty według tabeli:

Przeliczenie średniej ocen na punkty

wg skali ocen 1 ÷ 6

wg skali ocen 2 ÷ 5

średnia

punkty

średnia

punkty

5,76 – 6,00

100

4,76 – 5,00

100

5,51 – 5,75

95

4,51 – 4,75

95

5,26 – 5,50

90

4,26 – 4,50

90

5,01 – 5,25

85

4,01 – 4,25

85

4,76 – 5,00

80

3,76 – 4,00

80

4,51 – 4,75

75

3,51 – 3,75

75

4,26 – 4,50

70

3,26 – 3,50

70

4,01 – 4,25

65

3,01 – 3,25

65

3,76 – 4,00

60

3,00

60

3,51 – 3,75

55

poniżej

0

3,26 – 3,50

50

 

 

3,01 – 3,25

45

 

 

3,00

40

 

 

poniżej

0

 

 

         

 

Absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku: nauki o rodzinie liczba uzyskanych punktów zostaje pomnożona x 1,2.

Celem weryfikacji danych wprowadzonych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ, należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobiście dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Teologiczny

ul. Jordana 18
40-042 Katowice
32 356 90 54
32 356 90 56

dziekanat@wtl.us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją


dr Anna Maliszewska
anna.maliszewska@us.edu.pl