Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
II stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

25

Liczba zapisów

16

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-17 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-21 18:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-22 do 2017-09-27

poniedziałek 13:00 - 17:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00
sobota 09:00 - 13:00
Adres
Instytut Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. 15 następnie 3
43-400 Cieszyn
338546381

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Podstawowe założenia autorskiego kierunku, a zarazem jego nowatorski charakter, został zakreślony w kilku założeniach:

 • pogłębiona (w odniesieniu do studiów I stopnia) wiedza na temat niepełnosprawności, mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych stanowi punkt wyjścia w specjalistycznym przygotowaniu studentów,

 • nabycie przez absolwenta studiów szerokiej wiedzy o sztuce oraz kompetencji w zakresie jej wykorzystywania w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych,

 • kompetencje absolwenta obejmują umiejętność wykorzystywania różnych technik arteterapeutycznych (m.in. w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich) nie tylko w wymiarze terapeutycznym, ale także animacyjnym, np. czasu wolnego osób niepełnosprawnych,

 • głównym ale nie jedynym obszarem terapeutycznym są umiejętności wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych stanowią główny, ale nie jedyny obszar kompetencji terapeutycznych, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań terapeutycznych,

 • kompetencje absolwenta kierunku budowane są na szerokiej wiedzy humanistycznej,

 • ważny element kompetencji stanowi wiedza na temat mechanizmów społecznych funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz stosowanych wobec nich praktyk społecznych,

 • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe,

 • w zajęciach programowych zostają uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość,

 • ważna rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie powyższe elementy stanowią podstawę do komplementarnej organizacji i realizacji autorskiego programu studiów na kierunku: Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią.

 

W ramach specjalności (równolegle do nabywania i rozszerzania wiedzy i kompetencji ogólnohumanistycznych w tym także  ogólnopedagogicznych, a także tych z zakresu ogólnych zagadnień pedagogiki specjalnej) studenci nabywają:

 • pogłęą wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej, rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osb z niepełnosprawnością intelektualną;

 • rozszerzoną wiedzę o medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osb z niepełnosprawnością intelektualną;

 • specjalistyczne kompetencje metodyczne (w tym także komunikacyjne);

 • umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi osb z niepełnosprawnością intelektualną;

 • specjalistyczne kompetencje użytkowania sztuki jako narzędzia rehabilitacji, szczeglnie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Perspektywy zawodowe:

Program studiów służy komplementarnemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarze opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Przygotowaniu pracowników, między innymi: placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika z arteterapią, oraz pedagogika.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki z arteterapią, pedagogiki;
 • posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych;
 • potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej;
 • posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga =50%

Waga = 50%

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

2 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 726,00 zł
 • 726,00 zł
 • 748,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 09
33 854 61 12

ipedagog@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją


mgr Natalia Józefacka
338546344
natalia.jozefacka@us.edu.pl