Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy
II stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

2

Liczba zapisów

8

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-07-28 14:00:00 - 2017-09-24 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-26 18:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-27 do 2017-09-29

środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 16:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 2.1
41-200 Sosnowiec
032 36 40 832

Opis

Strona internetowa wydziału : http://www.ikila.us.edu.pl/

Celem tej specjalności jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej amerykanistów, których kompetencje zawodowe łączyć będą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z teoretyczną wiedzą na temat procesów dyplomatycznych i prawa międzynarodowego, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, a także umiejętnościami praktycznymi z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej. Absolwenci przygotowani będą do pracy w jednostkach administracji publicznej i dyplomatycznej średniego szczebla, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prowadzących działalność międzynarodową i w innych organizacjach, instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych oraz umiejętności dyplomatycznych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

  • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz
  • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego:
  • Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
  • Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
  • Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
  • Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
  • Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
  • Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
  • Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5).

Dodatkowe wymagania:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ww. specjalności powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane w programach kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.

Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.

W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 500,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

anglistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 2.1
41-200 Sosnowiec
03 236 40 83

Godziny pracy

od 12.07.2017 do 14.07.2017 Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 14:00

dr Sabina Sen-Podstawska
032 36 40 832
sabina.sen@us.edu.pl
mgr Ewa Wylężek
032 36 40 832
ewa.wylezek@us.edu.pl