Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika w Cieszynie
II stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

100

Liczba zapisów

95

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-17 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-21 18:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-22 do 2017-09-27

poniedziałek 13:00 - 17:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00
sobota 09:00 - 13:00
Adres
Instytut Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. 15 następnie 3
43-400 Cieszyn
338546377,338546378

Opis

Oferowane specjalności: 

 • Wychowanie przedszkolne z  wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (n)
 • Pedagogika społeczna z geragogiką
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i  terapia pedagogiczna  (n)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (n)
 • Resocjalizacja z edukacją międzykulturową

Skrót (n) oznacza specjalność nauczycielską, której efekty kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/12-N2PE12.2015/1

Kiedy następuje wybór specjalności: od I semestru I roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski, język francuski

Częstotliwość zjazdów :  Zjazdy odbywają się  w  systemie sobota-niedziela, na jeden semestr przypada 10 zjazdów w odstępach nieregularnych. Daty zjazdów będą dostępne na stronie wydziału na początku października 2017 r.

Strona internetowa wydziału: http://weinoe.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Kierunek studiów pedagogika mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki obejmuje zarówno zakres idei w odniesieniu do ideałów, norm i powinności, jak i praktyki społecznej. Treści pedagogiki w obszarze nauk humanistycznych obejmują pogłębioną teorię i praktykę wychowania, nauczania i uczenia się oraz w obszarze nauk społecznych teorii i praktyki funkcjonowania, środowisk wychowawczych, systemów i instytucji oświatowych, opiekuńczych, ich roli ii wartości w rozwoju człowieka. Pedagogika bada i tworzy teorie w zakresie rozwoju i uczenia się człowieka w ciągu całego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wiedza i praktyka w pedagogice poddawana jest pogłębionej krytycznej analizie pod kątem zmian procesów edukacyjnych w odniesieniu do kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Treści i badania na kierunku studiów pedagogika są realizowane integralnie w zakresie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 4.11.2011r. Na kierunku pedagogika student w zakresie efektów kształcenia z wiedzy poznaje pogłębioną wiedzę z pedagogiki jako nauki, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi. Zna pogłębioną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. W zakresie efektów kształcenia w obszarze umiejętności absolwent potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności pedagogicznej. Potrafi badać środowisko szkolne i społeczne ucznia. Ma rozwinięte i poszerzone umiejętności w zakresie komunikacji. Potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne. W obszarze efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych i skutków innowacyjnych realizacji w praktyce pedagogicznej.

Strategia rozwoju kierunku pedagogika ściśle wiąże się z wizją Uniwersytetu Śląskiego. Obszary rozwoju pedagogiki uwzględniają główne zadania kluczowe, cele strategiczne i operacyjne, typy działań określone przez dokument Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012 – 2020, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju kierunku na Wydziale w Uczelni. Pedagogika jako nauka humanistyczna i społeczna obejmuje naukę o edukacji i wychowaniu i ich funkcjonowanie w praktyce społecznej.

Realizacja tych celów na kierunku pedagogika pozwoli na wyzwalanie kreatywności pracowników i studentów, stworzenie jak najlepszych warunków studiowania i prowadzenia badań naukowych, otwartość na potrzeby Uczelni i współpracujących jednostek zewnętrznych. Obszary działań na kierunku pedagogika opierają się na zasadach: otwartości, nowoczesności i kreatywności. Kształtowanie u absolwentów postaw obywatelskich, prospołecznych, które znacząco oddziałują na szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze.

Program studiów pedagogicznych umożliwia wyposażenie absolwentów w pogłębioną wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego, socjologicznego, pozwala na ukształtowanie pogłębionych umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, daje poszerzone przygotowanie teoretyczne do dalszego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Perspektywy zawodowe:

Powołanie specjalności wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na studiach II stopnia ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych, zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz wymogów ministerialnych w zakresie kształcenia dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Student jest przygotowany do procesu edukacji małego dziecka i dziecka w wieku przedszkolnym od strony organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczo-społecznego, kreatywnego, terapeutycznego,  do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny. Absolwent specjalności wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka  może być zatrudniony w placówkach przedszkolnych - państwowych jak i prywatnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach specjalnych, przedszkolach integracyjnych, oddziałach integracyjnych i innych formach wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Studia z zakresu pedagogiki społecznej z geragogiką uwrażliwiają na potrzeby seniorów, uczą przezwyciężania konfliktów międzypokoleniowych, nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz współpracy z osobami starszymi w środowisku lokalnym. Absolwent będzie umiał zmotywować osoby w wieku emerytalnym i zorganizować alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania oraz w placówkach opiekuńczych.  Studia pozwolą spojrzeć młodym ludziom na osoby starsze jako skarbnicę mądrości, pokłady twórczych pomysłów oraz źródło optymizmu i witalności. Absolwent ww. specjalności może podjąć pracę jako: wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, jako pedagog szkolny, terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej, opiekun kwalifikowany w domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, klubach seniora, dziennych ośrodkach wsparcia dla osób starszych, uniwersytetach III wieku, szpitalnych oddziałach geriatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach.

Na studiach II stopnia w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej  i terapii pedagogicznej absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym o charakterze  interdyscyplinarnym zorientowaną na tę specjalność pegagodiczną. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i praktykę : o dziecku i jego rozwoju w zakresie przedmiotów teoretycznych i metodycznych połączonych z praktyką pedagogiczną; odnośnie organizacji, przebiegu i ewaluacji procesu dydaktycznego (nauczania), zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych)  oraz organizacji i prowadzenia badań. Studia mają na celu przygotowanie studenta do pracy w zawodzie nauczyciela klas I – III, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej. Absolwent do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu w grupie dzieci 6-letnich, w klasie „0”, w klasach I – VI szkoły podstawowej, w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej, do pracy pedagoga w świetlicach szkolnych, terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, do pracy pedagoga w administracji oświatowo – wychowawczej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczną to oferta edukacyjna dla osób kreatywnych, wrażliwych, odznaczających się naturalną skłonnością do zaangażowania się podczas: opieki i pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; diagnozowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i jego rodziny (poradnictwa, wsparcia, współpracy);  terapii pedagogicznej, aby usprawnić rozwój wychowanków, wyrównać braki w ich wiadomościach i umiejętnościach. Absolwent tej specjalności potrafi włączać się w istniejące projekty lub tworzyć własne projekty i programy profilaktyczne, terapeutyczne zarówno w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w środowisku otwartym oraz jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach i jednostkach administracyjnych, które prowadzą tego typu działalność  - żłobek, szkoła (świetlica, pedagog), placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjny), jako asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej

Absolwent specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne posiada pogłębioną wiedzę i praktykę do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi analizować teorię, badać środowisko szkolne i przedszkolne dziecka, zorganizować, przeprowadzić i obiektywnie ocenić przebieg procesu edukacyjnego i wychowawczego z uwzględnieniem najnowszych badań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, i zmian podstaw w systemie edukacji. Uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych klas 1-3, sanatoryjnych i prewentoryjnych w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,  jako pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej.

Studia na specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową wdrażają nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem.  Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, socjoterapii, twórczej resocjalizacji.  Dodatkowa wiedza z zakresu innych kultur i religii, mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów - wykształca kompetencje animowania i integracji w środowiskach wielokulturowych. Absolwent zna i jest świadomy problemów w pracy wychowawców i funkcjonowania placówek resocjalizujących, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, a co najważniejsze zna potrzeby i problemy osób wymagających resocjalizacji, opieki i pomocy w różnych zakresach. Potrafi samodzielnie rozpoznawać potrzeby osób należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych; ma także zdolności do współpracy w relacjach międzyludzkich; potrafi podejmować działania edukacyjne, terapeutyczne i interwencyjne na rzecz nadawania rangi Innemu. Absolwent jest przygotowany do pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i karnych, schroniskach dla nieletnich, ogniskach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Uruchomienie zajęć w ramach wybranej specjalności w nowym cyklu kształcenia zależne będzie od liczby osób, które wyrażą chęć studiowania na danej specjalności.

Brak uruchomienia zajęć w ramach wybranej specjalności wiąże się z możliwością dokonania ponownego wyboru spośród innych, pokrewnych specjalności, na których zostaną rozpoczęte studia.

Kryteria kwalifikacji

Studia II stopnia na kierunku pedagogika są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika lub dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika ze specjalnością: nauczycielską.

Uczestnikami studiów mogą być również kandydaci z innym niż wymienione wyżej  wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim) z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Dla tych kandydatów przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować jako płatną usługę edukacyjną.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • powinien znać podstawową wiedzę w zakresie pedagogiki jako nauki lub w zakresie dziedziny, którą ukończył na studiach licencjackich;
 • posiadać wiedzę na temat zasad i norm etycznych;
 • potrafić obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej;
 • posiadać umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • potrafić rozwijać swoje umiejętności profesjonalne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

   

  Kandydat planujący podjęcie studiów na kierunku pedagogika o specjalnościach nauczycielskich powinien posiadać zrealizowane na studiach pierwszego stopnia efekty kształcenia nauczycielskiego.

  Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

2 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 726,00 zł
 • 726,00 zł
 • 748,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 09

ipedagog@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją


mgr inż. Leszek Żaba
338546344
leszek.zaba@us.edu.pl