ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Filologia romańska, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
II stopnia stacjonarne
Wydział Humanistyczny, Sosnowiec

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, francuski, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

23

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-07-15 12:00:00 - 2020-09-15 23:59:00


Egzaminy

Egzamin pisemny z języka francuskiego i języka angielskiego

17.09.2020  godzina 10h00

Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

Sala 1.23 czerwony pion parter


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2020-09-18 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2020-09-21 do 2020-09-29

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 13:00 - 17:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 13:00 - 17:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Wydział Humanistyczny
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
32 36 40 864

Opis

Oferowane specjalności: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu

Charakterystyka kierunku:

Studia na specjalności język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe. Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz angielskiego z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu. Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa. Ponadto studia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się drugim językiem romańskim, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: romańska lub język francuski oraz znajomość języka angielskiego na poziomie: C1/C2 lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska albo język angielski oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2 lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia innych studiów pierwszego stopnia oraz znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci, którzy nie są absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski – o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka angielskiego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia specjalność: angielska albo język angielski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie innych kierunków i specjalności - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie oraz pozytywnych ocen z egzaminów z języka angielskiego i z języka francuskiego.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia romańska, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


dr Aleksandra Żłobińska-Nowak
323640864
aleksandra.zlobinska-nowak@us.edu.pl
dr Magdalena Perz
323640864
magdalena.perz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
https://us.edu.pl/wydzial/wh

32 364 08 41

filologia.romanska.wh@us.edu.pl