ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Filologia romańska, specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym
II stopnia stacjonarne
Wydział Humanistyczny, Sosnowiec

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski, włoski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

21

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-07-15 12:00:00 - 2020-09-15 23:59:00


Egzaminy

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie innych kierunków i specjalnościEgzamin pisemny z języka włoskiego 17.09.2020  godzina 10.00

Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

Sala 1.23 czerwony pion parter


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2020-10-05 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2020-10-06 do 2020-10-09

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 13:00 - 17:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 13:00 - 17:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Wydział Humanistyczny
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 1.17
41-200 Sosnowiec
32 36 40 864

Opis

Oferowane specjalności: język włoski z programem tłumaczeniowym

Oferowane lektoraty z języka obcego: Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego

Charakterystyka kierunku:

Studia na specjalności język włoski z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego. Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka włoskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla Włoch. W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m. in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność: włoska lub język włoski, lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na innym kierunku i specjalności oraz znajomość języka włoskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci, którzy nie są absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie innych kierunków i specjalności ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka włoskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

a) ocena ostateczna na dyplomie,

b) pozytywna ocena z egzaminu z języka włoskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę  ½  oceny wymienionej w pkt. a) i b).

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia romańska, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


dr Anna Drzazga
323640864
anna.drzazga@us.edu.pl
dr Marta Oracz
marta.oracz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
https://us.edu.pl/wydzial/wh

32 364 08 41

filologia.romanska.wh@us.edu.pl