ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Fizyka medyczna - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Chorzów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

14

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-11-20 20:00:00 - 2021-02-14 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-02-17 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-02-18 do 2021-02-26

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 08:00 - 12:00
Adres
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75 Pułku Piechoty 1A
, p. P/0/11
41-500 Chorzów
32 3497604

Opis

Nabór jest prowadzony na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.

Oferowane specjalności:

  • diagnostyka i obrazowanie medyczne
  • dozymetria i terapia onkologiczna

Kiedy następuje wybór specjalności: na pierwszym semestrze studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna trwają 3 semestry, kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra fizyki medycznej. Po pierwszym semestrze studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w liczbie 60 godzin. Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku Fizyka Medyczna jest przygotowanie fizyków do pracy w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników) oraz do pełnienia roli ekspertów w zakresie planowania radioterapii, systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, a także Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

Efekty uczenia się kierunku Fizyka Medyczna różnią się od profilu absolwenta kierunku Fizyka i Fizyka Techniczna o specjalności fizyki medycznej szerszym przygotowaniem w zakresie nauk biologicznych, medycznych i prawnych przy jednoczesnym pogłębieniu wiedzy fizyczno-matematycznej w kierunku nauk biomedycznych.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji procesu kształcenia na studiach w szkole doktorskiej (III stopnia).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu fizyki medycznej oraz umiejętności wykorzystania i rozwijania metod współczesnej fizyki do badań i zastosowań biomedycznych. Jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia roli eksperta w zakresie planowania leczenia w radioterapii, systemów zarządzania jakością (QA) w dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną oraz szeroko pojętą fizyką medyczną. Jest przygotowany do pracy w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, laboratoriach kontrolno-pomiarowych, w ośrodkach badawczych i wdrożeniowych oraz do prowadzenia badań w instytucjach naukowych. Ponadto absolwent posiada kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu fizyki medycznej, nauczania wykonywania zawodu oraz w placówkach działających na rzecz ochrony środowiska.

Studia na II stopniu kształcenia kierunku Fizyka Medyczna mają na celu jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku fizyka medycznego po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej (RMZ z dnia 20 lipca 2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami).

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Absolwent jest przygotowany w zakresie wiedzy teoretycznej, aby po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia zawodowego w placówkach służby zdrowia mógł ubiegać się o zawodowy tytuł specjalisty fizyka medycznego, a następnie  starszego asystenta fizyki medycznej.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych (np. biofizyka, inżynieria biomedyczna…).

Kandydaci, którzy nie uzyskali efektów kształcenia niezbędnych do podjęcia studiów II stopnia na fizyce medycznej, zobowiązani będą do ich uzupełnienia.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, pok. H/1/12
41-500 Chorzów
88 814 07 41
32 349 75 39
teresa.kasprzyk-kucewicz@us.edu.pl

Godziny pracy

od 15.07.2020 do 20.08.2020
Poniedziałek 10:00 - 14:00
Czwartek 12:00 - 16:00

dr inż. Teresa Kasprzyk-Kucewicz
323497545
teresa.kasprzyk-kucewicz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
https://us.edu.pl/wydzial/wnst

32 349 76 04
32 349 76 08

dziekanat.wnst@us.edu.pl