Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia, specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

francuski, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

14

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-12 23:55:00


Egzaminy

Egzamin pisemny z języka francuskiego

14 września 2018,

godzina 10:00

sala 1.23, segment czerwony parter

Ul. Grota Roweckiego 5

41-205 Sosnowiec

 


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-17 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-18 do 2018-09-20

wtorek 10:00 - 14:00
środa 13:00 - 17:00
czwartek 10:00 - 14:00
Adres
Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
32 36 40 864

Opis

Oferowane specjalności: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo

Oferowane lektoraty z języka obcego: praktyczna nauka drugiego języka obcego

Strona internetowa wydziału: http://romanistyka.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia drugiego stopnia na specjalności: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo obejmują: moduł praktycznej nauki języka francuskiego oraz praktyczna naukę drugiego języka obcego,  Program studiów zawiera również obszerny moduł przekładoznawczy, którego celem jest kształcenie kompetencji tłumacza w zakresie przekładu ustnego i pisemnego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie i marketing. Ponadto studenci tej specjalności będą mieli okazję zapoznać się z głównymi narzędziami komputerowymi wspomagającymi tłumaczenie. Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii mają za zadanie wyposażyć studenta w praktyczne umiejętności stosowania narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy: firmie, administracji, mediach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenta specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo cechuje doskonała znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie, dobra znajomość drugiego języka obcego, znajomość najważniejszych technik przekładu pisemnego i ustnego oraz nowych technologii w komunikacji i pracy nad tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce. Te kompetencje uprawniają absolwentów wskazanego kierunku do podjęcia pracy w instytucjach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i gospodarki Unii Europejskiej. Gruntowna wiedza z zakresu obsługi głównych programów CAT pozwoli Absolwentowi na samodzielne wykonywanie tłumaczeń pisemnych o wysokim stopniu trudności. Absolwent specjalności: język francuski z programem  tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo charakteryzuje się otwartą postawą wobec innych kultur oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej Absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie ceniona jest znajomość  zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i wysokie umiejętności tłumaczeniowe:

 • w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,
 • w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne,
 • w administracji,
 • w instytucjach kulturalnych i badawczych,
 • w mediach,
 • w wydawnictwach. 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski, lub
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności:  filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

 1.     ocena ostateczna na dyplomie,
 2.     pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w punktach a) i b).

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 99

ijrit@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 4.7
41-200 Sosnowiec
32 364 08 64

Godziny pracy

od 18.09.2018 do 20.09.2018 Wtorek 10:00 - 14:00
Środa 13:00 - 17:00
Czwartek 10:00 - 14:00

dr Sonia Szramek-Karcz
32 36 40 864
sonia.szramek-karcz@us.edu.pl
mgr Agnieszka Robaszkiewicz
32 36 40 864
agnieszka.robaszkiewicz@us.edu.pl