Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy
II stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski, rosyjski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

22

Liczba zapisów

4

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-09-21 15:00:00 - 2018-10-14 23:59:00


Egzaminy

Egzaminy:
Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na innych kierunkach
filologicznych z tytułem licencjata, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji
dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym
lub egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe.
Egzamin ustny sprawdzający kompetencje językowe
data: 15.10.2018, godz. 13.00
adres: Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5, sala 4.11


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-10-16 13:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-10-17 do 2018-10-19

środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 13:00
Adres
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 4.11
41-200 Sosnowiec
323640886

Opis

Oferowane specjalności: język rosyjski – program tłumaczeniowy

Praktyczna nauka języka, lektoraty: angielski, czeski

Charakterystyka kierunku:

Celem specjalności język rosyjski – program tłumaczeniowy jest wszechstronne przygotowanie jej absolwenta do podejmowania różnorodnych form pracy translatorskiej.

Szczególny nacisk położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, wśród są m.in. kulturowe konteksty przekładu, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie ustne, współczesne teorie przekładoznawcze. Realizacja pozostałych przedmiotów ma na celu poszerzenie horyzontów intelektualnych i wiedzy lingwistycznej, które warunkują adekwatny przekład. Praktyczna nauka języków pozwala na biegłe opanowanie języka rosyjskiego oraz dobre innego języka obcego nowożytnego (angielskiego lub czeskiego).

Perspektywy zawodowe:

Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na podjęcie samodzielnej pracy tłumacza: w turystyce (instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.); w biurach tłumaczeń; w firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji; w przedstawicielstwach rosyjskich firm i instytucji; w wydawnictwach; w mediach elektronicznych i tradycyjnych; w placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych. 

 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych;
  • umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

Dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalności: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski-program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski — wstęp na studia jest wolny, tj.: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na innych kierunkach filologicznych z tytułem licencjata, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku: filologia w specjalnościach: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski-program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski.

Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli inne studia filologiczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia ocen z: oceny ostatecznej na dyplomie licencjata – 50% i oceny na przedstawionym dokumencie potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub z egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego) – 50%.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 81

ifw@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 3.7
41-200 Sosnowiec
32 364 09 47

Godziny pracy

od 18.09.2018 do 20.09.2018 Wtorek 10:00 - 14:00
Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 14:00

dr Swietłana Biczak
32 3640947
swietlana.biczak@us.edu.pl