ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
I stopnia stacjonarne
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Katowice

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

30

Liczba zapisów

161

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-07-15 12:00:00 - 2020-08-31 23:55:00


Egzaminy

Rozmowa kwalifikacyjna: Wiedza o filmie i mediach oraz sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji (forma zdalna) 
Egzaminy odbędą się w dniach 09.09.2020r. - 11.09.2020r. (środa-piątek) każdorazowo od godziny 9:30. 
Ogłoszenie wyników przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi 14.09.2020r. 
 


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2020-09-14 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2020-09-15 do 2020-09-21

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. św. Pawła 3
, p. 1.35
40-008 Katowice
32 359 24 08

Dodatkowe informacje

Dla zachowania warunków bezpieczeństwa z powodu wystąpienia epidemii postępowanie kwalifikacyjne zostanie w tym roku przeprowadzone w  formie  zdalnej. Szczegółowe wymagania techniczne, jakie będzie zobowiązany spełnić Kandydat, dotyczące platformy cyfrowej, na której odbędzie się rozmowa z komisją rekrutacyjną zostaną podane do wiadomości Kandydatów na stronie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na stronie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego.


Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Angielski, francuski

Strona internetowa wydziału: http://www.writv.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają sześć semestrów. Program realizowany w ciągu trzech lat obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie  ekonomii, zarządzania, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz przedmioty z zakresu wiedzy zawodowej, w tym przykładowo: organizacji i ekonomiki produkcji filmowo-tv, techniki i technologii tv-filmowej, podstaw sztuki operatorskiej montażu i dźwięku w utworach audiowizualnych. W trakcie studiów student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej na tematy związane przede wszystkim z teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizacji przekazów medialnych (filmy, audycje telewizyjne, widowiska artystyczne, formy reklamowe)

Perspektywy zawodowe:  Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz w umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne niezbędne do współdziałania przy skutecznej organizacji procesów twórczych i zarządzania podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne predestynuje go przede wszystkim do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji, a także do pełnienia funkcji menadżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz  instytucjach artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o filmie i mediach oraz sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej laureat 1 Uprawnienie dotyczy jednego kandydata w danym roku akademickim
Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


mgr Magdalena Krząkała-Rózsa
323592409
magdalena.krzakala-rozsa@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

ul. św. Pawła 3
40-008 Katowice
http://www.writv.us.edu.pl/pl/

32 359 24 11
32 359 24 08
32 359 24 09
sf@us.edu.pl