ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
II stopnia stacjonarne
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Katowice

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

30

Liczba zapisów

43

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-07-15 12:00:00 - 2020-09-15 23:55:00


Egzaminy

Rozmowa  kwalifikacyjna  weryfikująca  wiedzę  o  różnych  rodzajach  struktur  i  instytucji  społecznych  (politycznych,  prawnych,  ekonomicznych)  oraz  współczesnym  życiu  kulturalnym  i  instytucjach  kultury  oraz  weryfikująca  predyspozycje  do  sprawowania  funkcji  kierownika  produkcji  w  filmie  i  telewizji. 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 25.09.2020r.-26.09.2020r.  (piątek-sobota) od godziny 9:30. 


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2020-09-28 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2020-09-29 do 2020-10-05

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. św. Pawła 3
, p. 1.35
40-008 Katowice
32 359 24 08

Dodatkowe informacje

Dla zachowania warunków bezpieczeństwa z powodu wystąpienia epidemii postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w  formie  zdalnej. Szczegółowe wymagania techniczne, jakie będzie zobowiązany spełnić Kandydat, dotyczące platformy cyfrowej, na której odbędzie się rozmowa z komisją rekrutacyjną zostaną podane do wiadomości Kandydatów na stronie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na stronie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego.


Opis

Strona internetowa wydziału http://www.writv.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku: Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają cztery semestry. Obejmują przedmioty zawierające treści podstawowe z zakresu technik menadżerskich, marketingu i promocji, wiedzy o współczesnej  sztuce i kierunkach współczesnego kina. Równolegle w skład planu studiów wchodzą liczne przedmioty zawodowe obejmujące między innymi zagadnienia: finansowania produkcji tv-filmowej i imprez masowych,  prawnych i etycznych aspektów produkcji audiowizualnej, warsztatu producenta i kierownika produkcji; zastosowania technik promocji i reklamy w sektorze audiowizualnym. Ponadto w trakcie studiów przewidziane są zajęcia związane z realizacją tv i filmowych prac praktycznych oraz organizacją imprez artystycznych z udziałem Uczelni.  Plan nauczania przewiduje kontakt  studenta zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Studia kończą się złożeniem i obroną pisemnej pracy magisterskiej podejmującej wybrany problem teoretyczny lub praktyczny związany z planem studiów.

Perspektywy zawodowe: Absolwenci studiów II stopnia zostają wyposażeni w wiedzę z zakresu ekonomicznych, technologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii, telewizji i innych mediów masowych. Nabywają umiejętności i uzyskują kompetencje społeczne predestynujące ich do obejmowania funkcji samodzielnego kierownika produkcji oraz producenta utworów audiowizualnych. Mogą również obejmować funkcje kierownicze w firmach dystrybutorskich, instytucjach kultury i impresariatu artystycznego, a także w podmiotach funkcjonujących na rynku reklamy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich)  kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, a także kierunków ekonomicznych, prawa, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury;
  • wykazuje predyspozycje do wykonywania zawodu kierownika produkcji w filmie i telewizji.

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie:

Rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury oraz weryfikujące do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, jako kolejne kryterium stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie z egzaminu dyplomowego.

Osoby zakwalifikowane, których program ukończonych studiów znacznie odbiega od programu na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, mogą być zobowiązane do zaliczenia różnic programowych.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


mgr Magdalena Krząkała-Rózsa
323592409
magdalena.krzakala-rozsa@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

ul. św. Pawła 3
40-008 Katowice
http://www.writv.us.edu.pl/pl/

32 359 24 11
32 359 24 08
32 359 24 09
sf@us.edu.pl