Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filozofia
II stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

13

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-10-01 08:00:00 - 2018-10-13 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-10-15 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-10-16 do 2018-10-23

poniedziałek 10:00 - 13:00
wtorek 10:00 - 13:00
środa 10:00 - 13:00
czwartek 10:00 - 13:00
Adres
Instytut Filozofii
ul. Bankowa 11
, p. 22
40-007 Katowice

Opis

Oferowane specjalności:

  • historyczno-filozoficzna
  • etyka stosowana
  • filozoficzno-kulturowa

Kiedy następuje wybór specjalności: Na 1 roku (w momencie rejestracji na zajęcia w systemie USOS studenci rejestrują się na wybraną specjalność)

Strona internetowa wydziału: http://www.wns.us.edu.pl/pl/

Charakterystyka kierunku:

Filozofia jest kierunkiem, na którym rozwija się zdolności twórczego myślenia. Poruszając się w sferze abstrakcji uzyskuje się możliwość pogłębionego i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, postrzegania siebie i świata w szerszej perspektywie, wielostronnego analizowania problemów, unikania schematów oraz gruntownego uzasadniania przekonań. Studia filozoficzne kształcą kulturę logicznego myślenia, uczą prowadzenia dyskusji, argumentowania, dokonywania analiz złożonych sytuacji, kreowania nowych pomysłów i wizji. Umożliwiają namysł nad podstawowymi kwestiami dotyczącymi bytu, prawdy, dobra, człowieka, zasad życia społecznego, metodologicznych podstaw nauk. Pokazują przemiany myślenia na przestrzeni wieków, zależność współczesnych sposobów ujmowania świata od tradycji europejskiego dziedzictwa kulturowego. Studia filozoficzne umożliwiają pogłębienie samoświadomości. Dają dobre podstawy do działania w dowolnych obszarach wymagających kreatywności, nieszablonowego myślenia, twórczego reagowania na zmiany.

Absolwent studiów filozoficznych przedstawia wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym. Program studiów umożliwia zdobycie zasadniczej a zarazem gruntownej wiedzy filozoficznej z jednoczesną możliwością pogłębienia znajomości szczegółowych i specjalistycznych zagadnień. Absolwent filozoficznych studiów II stopnia doskonale zna dyscypliny i kierunki filozofii, stosowane w ich ramach metody badawcze oraz sposoby argumentacji. Potrafi zanalizować i zinterpretować teksty a także zna zasady publikacji tekstów naukowych. Zdobycie wykształcenia ogólnego oraz umiejętności samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy umożliwia później elastyczne dostosowanie się do zmiennego rynku pracy, daje uniwersalne podstawy do odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności pozwalają na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów.

Absolwent filozofii po studiach II stopnia prócz ogólnego wykształcenia filozoficznego posiada dodatkowy atut w postaci przygotowania specjalistycznego w zakresie jednej z trzech specjalności: Historyczno-filozoficznej, Filozoficzno-kulturowej lub w zakresie Etyki stosowanej, co daje mu szansę na zajęcie pozycji eksperta w wymienionych sferach życia społecznego.

Perspektywy zawodowe:

  1. Praca badawcza i dydaktyczna w instytucjach naukowych.
  2. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
  3. Praca w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych i łatwo nabywających nowe kompetencje.
  4. Nauczanie etyki i filozofii w szkołach.
  5. Praca w redakcjach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz z innych obszarów wiedzy.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wg zasad:

  •   ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych — ocena  mnożona x 2;
  •   ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — ocena mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Filozofii

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 16 09

if.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11, pok. 330
40-007 Katowice
50 849 55 95

Godziny pracy

od 10.07.2018 do 13.07.2018 Wtorek 10:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 10:00 - 13:00
Piątek 10:00 - 13:00

dr Szymon Makuła
508 495 595
szymon.makula@us.edu.pl