ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia
jednolite magisterskie stacjonarne
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Katowice

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

5 lat

Limit miejsc

8

Liczba zapisów

187

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-07-15 12:00:00 - 2020-08-31 23:59:00


Egzaminy

Warunkiem przystąpienia do etapu pierwszego egzaminów wstępnych jest złożenie przez Kandydata prac własnych (tzw. teczka) obejmujących obowiązkowo minimum 10  prac  fotograficznych.  Dodatkowo można złożyć dowolne prace plastyczne i filmowe.

Ostateczny termin przesłania prac własnych Kandydata (tzw. teczka):   04.09.2020

W tym roku, ze względu na zachowanie warunków bezpieczeństwa związanych z wystąpieniem zagrożenia spowodowanego przez epidemię, Kandydaci są zobowiązani do składania wymaganych prac własnych wyłącznie w formie zapisu cyfrowego wgranego na wyznaczone konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Ewentualne dodatkowe prace filmowe należy składać w postaci LINKU do strony z filmem (filmy można zamieszczać na którymś z darmowych portali typu youtube, vimeo, itp.).

ETAP  PIERWSZY

Przegląd i ocena teczek z pracami własnymi Kandydatów. - od  05.09.  do  14.09.2020 

Ten etap egzaminów wstępnych odbywa się bez osobistego udziału Kandydata. Komisja rekrutacyjna ocenia treść i formę przedstawionych przez Kandydata wymaganych prac własnych.

Ogłoszenie listy Kandydatów dopuszczonych do Etapu drugiego egzaminów wstępnych - 14.09.2020  (poniedziałek)    godz. 16.00

ETAP  DRUGI

Dla zachowania warunków bezpieczeństwa drugi etap egzaminów wstępnych zostanie przeprowadzony w tym roku w formie  zdalnej. Szczegółowe wymagania techniczne, jakie będzie zobowiązany spełnić Kandydat, dotyczące platformy cyfrowej, na której odbędą się egzaminy drugiego etapu zostaną podane do wiadomości Kandydatów na stronie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na stronie Szkoły Filmowej          im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Egzamin praktycznyStudium  fotograficzne  (forma  zdalna) - 15.09.2020  (wtorek)  od godz. 10.00

Po egzaminie praktycznym w godzinach popołudniowych nastąpi ogłoszenie wyników i listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu pisemnego z analizy warsztatowej obrazu filmowego.

Egzamin pisemny:  Analiza  warsztatowa  obrazu  filmowego  (forma  zdalna) -16.09.2020  (środa)  od  godz. 10.00

Po egzaminie pisemnym w godzinach popołudniowych lub wieczornych nastąpi ogłoszenie wyników i listy kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu.

ETAP  TRZECI

W chwili obecnej zakładamy, że trzeci etap egzaminów wstępnych zostanie przeprowadzony w  formie  standardowej  czyli wymagającej osobistego udziału Kandydatów w egzaminach na terenie Szkoły Filmowej          im. Krzysztofa Kieślowskiego. Powyższe założenie może ulec zmianie w przypadku nawrotu wysokiego stopnia zagrożenia epidemicznego i ewentualnych ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe.

Egzamin ustny (praktyczny):  Realizacja  i  obrona  zadania  inscenizacyjnego  (z bezpośrednim udziałem Kandydatów) - 18.09.2020 (piątek)  od godz. 10.00  sala 1.08

Egzamin ustny:  Rozmowa  kwalifikacyjna  w  zakresie  wiedzy  o  sztuce  filmowej i  fotografii    (z bezpośrednim udziałem Kandydatów) - 18.09.2020 (piątek)  od godz. 15.00 sala 3.08


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2020-09-21 16:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2020-09-22 do 2020-09-28

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. św. Pawła 3
, p. 1.35
40-008 Katowice
32-359-24-08

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Strona internetowa wydziału: http://www.writv.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach operatora obrazu, operatora kamery, realizatora obrazu telewizyjnego, fotosisty, fotografika i fotooperatora. Na program pięcioletnich studiów składają się  przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.). W toku nauczania student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę humanistyczną, świadomość estetyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne istotne  w zakresie operatorstwa i fotografii. Posiada znajomość technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej, telewizyjnej i fotografii. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do samodzielnego i twórczego realizowania zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych z użyciem wszelkich profesjonalnych systemów realizacji obrazu. Posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji innych form  w postaci filmów animowanych, edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych i fotografii oraz form multimedialnych. Może zatem podjąć pracę w przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz w innych instytucjach, w których mają zastosowanie lub  które wykorzystują w swojej działalności film, fotografię, przekaz telewizyjny (galerie sztuki, muzea, agencje reklamowe, domy produkcyjne  itp.)

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18x24 cm).
Dodatkowo można składać dowolne prace plastyczne i filmowe.

Etap I

  • Przegląd i ocena teczek z pracami własnymi.

Etap II

  • Egzamin praktyczny: studium fotograficzne;
  • Egzamin pisemny: Analiza warsztatowa obrazu filmowego.

Etap III

  • Egzamin ustny: Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego;
  • Egzamin ustny: Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. św. Pawła 3, pok. 1.15
40-008 Katowice
32 359 24 05
32 359 24 11
hanna.bober@us.edu.pl

Godziny pracy

od 15.07.2020 do 21.09.2020
Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 10:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 10:00 - 13:00
Piątek 10:00 - 13:00

mgr Hanna Bober
323592405
hanna.bober@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

ul. św. Pawła 3
40-008 Katowice
http://www.writv.us.edu.pl/pl/

32 359 24 11
32 359 24 08
32 359 24 09
sf@us.edu.pl