Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią, specjalność: surdopedagogika z arteterapią
II stopnia stacjonarne
III nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

10

Liczba zapisów

1

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-10-05 00:00:00 - 2018-10-21 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-10-24 17:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-10-25 do 2018-10-29

poniedziałek 09:00 - 13:00
czwartek 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00
Adres
Instytut Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. 3
43-400 Cieszyn
338546381

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Podstawowe założenia autorskiego kierunku, a zarazem jego nowatorski charakter, został zakreślony w kilku założeniach:

 • pogłębiona (w odniesieniu do studiów I stopnia) wiedza na temat niepełnosprawności, mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych stanowi punkt wyjścia w specjalistycznym przygotowaniu studentów,
 • nabycie przez absolwenta studiów szerokiej wiedzy o sztuce oraz kompetencji w zakresie jej wykorzystywania w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych,
 • kompetencje absolwenta obejmują umiejętność wykorzystywania różnych technik arteterapeutycznych (m.in. w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich) nie tylko w wymiarze terapeutycznym, ale także animacyjnym, np. czasu wolnego osób niepełnosprawnych,
 • głównym ale nie jedynym obszarem terapeutycznym są umiejętności wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych stanowią główny, ale nie jedyny obszar kompetencji terapeutycznych, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań terapeutycznych,
 • kompetencje absolwenta kierunku budowane są na szerokiej wiedzy humanistycznej,
 • ważny element kompetencji stanowi wiedza na temat mechanizmów społecznych funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz stosowanych wobec nich praktyk społecznych,
 • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe,
 • w zajęciach programowych zostają uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość,
 • ważna rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie powyższe elementy stanowią podstawę do komplementarnej organizacji i realizacji autorskiego programu studiów na kierunku: Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią.

Ogólna charakterystyka specjalności: surdopedagogika z arteterapią

W ramach specjalności surdopedagogika z arteterapią studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii – zwłaszcza arteterapii do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchową. Wskazane wyżej – w ogólnej charakterystyce kierunku – założenia ogólne, cele, formy organizacji zajęć, zakładane kompetencje (szczególnie w powiązaniu z potrzebami społecznymi i potencjalnymi miejscami / stanowiskami pracy) zostają ukierunkowane na pracę z osobą z dysfunkcją słuchu. W ramach specjalności (równolegle do nabywania i rozszerzania wiedzy i kompetencji ogólnohumanistycznych w tym także  ogólnopedagogicznych, a także tych z zakresu ogólnych zagadnień pedagogiki specjalnej) studenci nabywają:

 • pogłębioną wiedzę dotyczącą dysfunkcji słuchu, rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością sensoryczną, ukierunkowaną na deficyty słuchowe;
 • rozszerzoną wiedzę o medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością słuchową;
 • specjalistyczne kompetencje metodyczne (w tym także komunikacyjne);
 • umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi osób z niepełnosprawnością sensoryczną, ukierunkowaną na deficyty słuchowe;
 • specjalistyczne kompetencje użytkowania sztuki jako narzędzia rehabilitacji, szczególnie w pracy z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi.

Program specjalności służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z dysfunkcjami słuchowymi. Pozwala przygotować pracowników placówek: resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z dysfunkcjami słuchu), resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z dysfunkcjami słuchu), a także organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze artetepeutycznym.

Perspektywy zawodowe:

Program studiów służy komplementarnemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarze opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Przygotowaniu pracowników, między innymi: placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych – szczególnie dedykowanych osobom z dysfunkcją słuchu, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z dysfunkcją słuchu), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z dysfunkcją słuchu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

W ramach studiów studenci realizują kurs języka migowego z możliwością otrzymania certyfikatu.

 

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

 

Kandydaci, którzy planują podjęcie studiów na kierunku pedagogika w zakresie specjalności nauczycielskiej, a którzy na ukończonych studiach wyższych nie osiągnęli efektów kształcenia nauczycielskiego, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice programowe.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

900,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 09

ipedagog@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją


mgr inż. Andrzej Szczurek
338546224
andrzej.szczurek@us.edu.pl
mgr Sebastian Mrózek
338546109
sebastian.mrozek@us.edu.pl