Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geologia stosowana ( po studiach inżynierskich ) - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit miejsc

50

Liczba zapisów

31

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2019-01-02 00:00:00 - 2019-03-01 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2019-03-04 14:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2019-03-05 do 2019-03-07

poniedziałek 10:00 - 13:00
wtorek 10:00 - 13:00
środa 10:00 - 13:00
czwartek 10:00 - 13:00
piątek 10:00 - 13:00
Adres
Wydział Nauk o Ziemi
ul. Będzińska 60
, p. 111
41-200 Sosnowiec
32 3689 678

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

ul. Będzińska 60

IX piętro - p. 914, tel. 32 3689 226


Opis

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Geologia poszukiwawcza:

W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu geologii strukturalnej, tektoniki, sedymentologii, czy stratygrafii, pozwalających na kompleksowe poznanie formacji skalnych, ewolucji górotworów, czy basenów sedymentacyjnych, postrzeganych także jako przestrzeń formowania i występowania kopalin. Studenci poznają nowoczesne metody analiz struktur tektonicznych, nowoczesne metody badań zapisu osadowego, a także szczegółowe metody do stratygraficznego rozpoznania i korelacji skał w obrębie basenów sedymentacyjnych. Ponadto uczą się analiz rdzeni wiertniczych oraz podstaw geologii naftowej. W czasie studiów duży nacisk położony jest również na zagadnienia dokumentowania zjawisk geologicznych. Bardzo ważnym aspektem specjalności są nowoczesne metody komputerowe oraz ich zastosowanie w geologii. Studenci nabywają umiejętności z zakresu telegeoinformatyki, baz danych i wizualizacji danych w środowisku GIS. Studenci zapoznają się z cyfrową kartografią geologiczną, kartografią wgłębną oraz modelowaniem budowy geologicznej w 3D. Ponadto studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi środowiskowego aspektu geologii, tj. nabywają wiedzę w zakresie m. in. sozologii terenów górniczych, czy możliwości pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, jak np. geotermia.

Geochemia i mineralogia środowiska:

W ramach specjalności studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu naturalnych materiałów (geomateriałów), ich występowania w przyrodzie i oddziaływania na środowisko naturalne. W toku studiów studenci zapoznają się również z genezą zanieczyszczeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń powietrza oraz ich szczegółową geochemiczną, mineralogiczną i petrograficzną charakterystyką. Student posiądzie praktyczne umiejętności, między innymi z zakresu poboru materiału badawczego, przygotowania próbek do badań geochemicznych, mineralogicznych i petrograficznych, nauczy się samodzielnie wykonywać analizy instrumentalne i przeprowadzić obserwacje z wykorzystaniem szeregu podstawowych urządzeń badawczych. Pod okiem fachowców nauczy się interpretować wyniki badań instrumentalnych wykorzystywanych w badaniach geomateriałów  i w badaniach zanieczyszczeń środowiska, również te wykorzystywane standardowo przy monitoringu środowiska. Ponadto, student zapozna się z toksycznymi substancjami naturalnymi i mechanizmami ich uwalniania do środowiska oraz zrozumie stwarzane przez nie zagrożenia, a także pozna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych:

W ramach specjalności studenci kształcą się w zakresie geologii złożowej, górniczej i geofizyki, a także zapoznają się z aspektami środowiskowymi i zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem kopalin i gospodarką surowcami mineralnymi.

W trakcie nauki zdobędą wiedzę dotyczącą geologii i dokumentowania złóż, sposobów pozyskiwania kopalin, aspektów środowiskowych, społecznych i prawnych w geologii złożowej i górniczej, gospodarki i ochrony zasobów kopalin, gospodarki odpadami przemysłowymi, geofizyki a także podstaw miernictwa. Nauczą się samodzielnego dokumentowania i opracowywania wyników badań z zakresu geologii surowcowej i górniczej, interpretowania i modelowania wyników badań i obserwacji geologicznych oraz stosowania odpowiednich sposobów prezentacji pozyskanej informacji geologiczno-złożowej. Zapoznają się z metodami geofizycznymi stosowanymi w naukach o Ziemi i obsługą aparatury kontrolno-pomiarowej.     

Hydrogeologia i geologia inżynierska:

Specjalność Hydrogeologia i geologia inżynierska uczy zastosowania nowoczesnych metod komputerowych w tym:  modelowania geochemicznego, modelowania przepływu wód, transportu zanieczyszczeń i ciepła w systemach wodonośnych; ochrony zasobów wód podziemnych oraz zasad nowoczesnego monitoringu środowiska wodnego; geologii inżynierskiej i geotechniki. Poprzez wyjaśnienie zastosowań przepisów prawnych w realizacji prac geologicznych pozwala kształtować umiejętności wykonywania projektów prac geologicznych (studni, piezometrów, ujęć geotermalnych), dokumentacji geologicznych i operatów oraz wszelkich opracowań z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej. W nowoczesnej pracowni badań modelowych student zapozna się z oprogramowaniem: FEFLOW 7, Hydro Geo-Analyst 2016, Visual MODFLOW Flex 2015, Visual MODFLOW Premium 2015, Geochemist Workbench 10, AquiferTest, PhreeqC, AquaChem, AutoCAD, ArcGIS, QGIS, Processing MODFLOW, HydroOffice 2015, Mike She, Mike 11 studenci mogą tworzyć własne projekty i wizualizacje rzeczywistości hydrogeologicznej.

Perspektywy zawodowe: 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Geologia stosowana absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się projektami i badaniami geologicznymi, a w szczególności poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż kopalin użytecznych, badaniami inżyniersko-geologicznymi na potrzeby inwestycji drogowych i budowlanych, badaniami hydrogeologicznymi i monitoringiem wód oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. Mogą także podjąć pracę w górnictwie na stanowiskach geologicznych i pokrewnych. Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają również zatrudnienie w administracji publicznej (terenowej, centralnej i samorządowej) w działach geologicznych, ochrony środowiska, planowania przestrzennego itp. Poza tym absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach badawczych lub badawczo-rozwojowych o profilu nauk przyrodniczych i o Ziemi, jak również do podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Ponadto, ukończenie studiów pozwoli absolwentom na dalsze kształcenie się na studiach podyplomowych o tematyce pokrewnej studiowanych specjalności (np. gemmologia, hydrosfera i inne). W trakcie pracy zawodowej będą mieli możliwość zdobywania różnego rodzaju uprawnień, zatwierdzeń i innych awansów zawodowych. Absolwenci tego kierunku muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ich praca może przebiegać w warunkach trudnych (często jest to praca terenowa) i nierzadko z dala od miejsca stałego zamieszkania.         

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera w zakresie geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, geologii, górnictwa i geologii, gospodarki wodnej lub dyscyplin pokrewnych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
  • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
  • ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
  • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
  • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
  • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
  • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
  • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
  • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk o Ziemi

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 96 76
32 368 96 78
32 368 96 79
wnoz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Będzińska 60, pok. 914
41-200 Sosnowiec
32 368 92 26

Godziny pracy

od 01.02.2019 do 11.02.2019 Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 10:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 10:00 - 13:00
Piątek 10:00 - 13:00

mgr Ewa Biały
32 3689 226
ewa.bialy@us.edu.pl