ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Informatyka (po studiach inżynierskich) - nabór na semestr letni
II stopnia niestacjonarne
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Sosnowiec

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit miejsc

50

Liczba zapisów

34

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-12-14 00:00:00 - 2021-02-07 23:55:00


Egzaminy

Test kompetencji dla osób, które ukończyły kierunek inny niz informatyka odbędzie się 9 lutego 2021 o godz. 17:00 w sali 219 ul. Będzińska 39, Sosnowiec.(lub online w zależności od sytuacji epidemicznej)


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-02-11 18:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-02-12 do 2021-02-19

poniedziałek 12:00 - 14:00
wtorek 12:00 - 14:00
środa 12:00 - 14:00
czwartek 12:00 - 14:00
piątek 14:00 - 14:00
Adres
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. Będzińska 39
, p. 21
41-200 Sosnowiec
32 3689 709

Dodatkowe informacje

Wpisy na studia odbędą się w formie elektronicznej.


Opis

Nabór jest prowadzony na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: Zjazdy odbywają się w weekendy (piątek, sobota, niedziela) poza świętami okolicznościowymi.

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia na kierunku Informatyka, prowadzone przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych uczą umiejętności kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki a nie tylko odtwórczego korzystania z gotowych narzędzi. Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie, niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania. Student poznaje metody projektowania systemów – w tym baz danych – uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych. Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne, ale wymagana jest również kreatywność w zakresie informatyki, czyli zdolność do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających stosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Student zaznajamiany jest z metodami radzenia sobie z problemami złożonymi (trudno-rozwiązywalnymi), z metodami analizy danych, z technikami odkrywania wiedzy czy tworzeniem systemów z bazą wiedzy.

Kierunek Informatyka posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co daje gwarancje studiowania na najwyższym poziomie oraz pełną możliwość korzystania z wiedzy wykwalifikowanej kadry akademickiej. Dzięki współpracy nawiązanej z firmami z branży IT studia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych to również wiele dodatkowych przedsięwzięć w postaci warsztatów, szkoleń, konferencji, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną nieodzowną na rynku pracy. Na wydziale studenci mogą uczestniczyć m.in. w zajęciach Akademii Oracle, Microsoft oraz Cisco.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych posiada solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, zawierający zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Absolwenci kierunku Informatyka będą mogli ubiegać się o zatrudnienie jako:

  • analitycy systemów informatycznych,
  • projektanci i programiści aplikacji,
  • projektanci aplikacji webowych,
  • analitycy danych.

Kryteria kwalifikacji

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest:

  • ukończenie studiów I stopnia,
  • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

Uznaje się, że kandydatami, którzy mają takie kompetencje są osoby, posiadające tytuł zawodowy inżyniera, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Informatyka.

Osoba, która ukończyła studia licencjackie I stopnia może studiować na II stopniu na kierunku Informatyka – zobowiązana jest jednak zaliczyć efekty uczenia się zawarte w „pakiecie wyrównawczym”.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek niż Informatyka, weryfikacje efektów kształcenia przeprowadza się na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego.

Kryterium kwalifikacji:

Przyjęcie absolwentów I stopnia kierunku Informatyka odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów.

Przyjęcie absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż Informatyka, odbywa się na podstawie oceny z pisemnego testu kwalifikacyjnego weryfikującego kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia oraz średniej ocen ze studiów zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.

O przyjęciu na studia decyduje w pierwszej kolejności zaliczenie testu kwalifikacyjnego na ocenę co najmniej dostateczną (3.0), a następnie miejsce kandydata na liście rankingowej. Lista rankingowa tworzona jest według następującego wzoru:

                        W = 0.5 D + 0.5 T

Gdzie:

D — oznacza liczbę odpowiadającą średniej ze studiów;

T — oznacza liczbę opowiadającą ocenie z testu kwalifikacyjnego.

Przyjmuje się następującą metodę przeliczania punktów dla kandydatów, którzy ukończyli kierunek Informatyka — w miejsce liczby T — przyjmuje się liczbę odpowiadającą ocenie maksymalnej, jaką można uzyskać na teście kwalifikacyjnym.

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem, brana będzie pod uwagę̨ ocena z egzaminu dyplomowego

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 660,00 zł
  • 660,00 zł
  • 680,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Będzińska 39, pok. 213
41-200 Sosnowiec
32 368 97 64

mgr Arkadiusz Sacewicz
323689764
arkadiusz.sacewicz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
https://us.edu.pl/wydzial/wnst

32 368 97 09

dziekanat.wnst@us.edu.pl