ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Arteterapia
podyplomowe niestacjonarne
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Cieszyn

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Limit miejsc

25

Liczba zapisów

18

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-07-15 12:00:00 - 2020-11-23 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2020-11-03 14:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od
w dniach i godzinach podanych przez Komisję po ogłoszeniu list zakwalifikowanych na studia

wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. 106
43-400 Cieszyn
338546371

Opis

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi.

Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu arteterapii - kwalifikacje w zakresie arteterapii, profilaktyki, diagnostyki psychopedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno - arteterapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych propozycji w tej problematyce.

Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

- zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną

 - będziesz przygotowany do organizowania i prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi

-  nauczysz się  dobierać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych

- zdobędziesz przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, organizacje pozarządowe i służbę zdrowia.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i dydaktyk arteterapeutycznych, w tym: psychologia kliniczna, podstawy wiedzy o sztuce, psychopedagogika twórczości, diagnoza psychopedagogiczna, konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, pedagogika specjalna, choreoterapia, fotografia w terapii przez sztukę, arteterapia przez muzykę, arteterapia przez literaturę (bajkoterapia), arteterapia przez sztuki plastyczne, drama w arteterapii. Warsztaty terapii zajęciowej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków zajmujących się arteterapią.

Czas trwania:

Semestry: 3

Liczba godzin: 500 godzin (80 wykładów, 395 ćwiczeń i 25 seminarium)

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota, niedziela (8.00-18.00).

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej - projektu działań arteterapeutycznych.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata studiów humanistycznych, społecznych, artystycznych, medycznych lub paramedycznych i są zainteresowane doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. Oferta skierowana jest także do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób pragnących pracować w takich placówkach.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zapisz się on-line

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać  pocztą:

od 30 czerwca do 30 lipca 2020 r.; oraz od 01 do 29 września 2020 r., wtorki i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

Opłata - 1550 zł za semestr

płatne w całości w terminach: do 1 października za I semestr, do 1 marca za II semestr

lub w ratach : 

za I semestr:

 • I rata: 521,650 płatna do 1 października
 • II rata: 521,65 płatna do 15 listopada
 • III rata: 537,20 płatna do 15 grudnia

za II semestr:

 • I rata: 521,650 płatna do 1 marca
 • II rata: 521,65 płatna do 15 kwietnia
 • III rata: 537,20 płatna do 15 maja

Kierownik studiów

dr hab. Urszula Szuścik

tel. 33 854 61 12

e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl

 

Sekretariat

Aleksandra Kobielus

tel. 33 854 61 12

e-mail: aleksandra.kobielus@us.edu.pl

 

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62

tel. 33 854 61 12

pokój 7 a

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Bielska 62, pok. 106
43-400 Cieszyn
33 854 63 71
aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Godziny pracy

od 15.07.2020 do 30.09.2020
Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 10:00 - 14:00
Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 14:00

mgr Aleksandra Kobielus
aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
https://us.edu.pl/wydzial/wsne

33 854 61 12

urszula.szuscik@us.edu.pl