ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Nauki o rodzinie, specjalność: mediator i asystent rodziny
II stopnia stacjonarne
II nabór

Wydział Teologiczny, Katowice

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

14

Liczba zapisów

8

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-09-16 07:00:00 - 2020-10-10 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2020-10-12 18:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2020-10-13 do 2020-10-20

wtorek 11:00 - 14:00
środa 11:00 - 14:00
czwartek 11:00 - 14:00
piątek 15:00 - 18:00
Adres
Wydział Teologiczny
ul. Jordana 18
, p. 001
40-042 Katowice
32 356-90-54

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela sekretarz WKR - ks. dr Wojciech Kamczyk (wojciech.kamczyk@us.edu.pl)


Opis

Oferowane specjalności: mediator i asystent rodziny

Strona internetowa wydziału: https://us.edu.pl/wydzial/wtl

Charakterystyka kierunku:

W ramach studiów II stopnia na kierunku: nauki o rodzinie student zdobywa pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny. Wiedza ta bazuje na antropologii chrześcijańskiej. Studia pozwalają na zdobycie uporządkowanej, pogłębionej, prowadzącej do specjalizacji, szczegółowej wiedzy z zakresu pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania rodziny. W ramach studiów kładzie się nacisk na rozpatrywanie zagadnień dotyczących życia rodzinnego w sposób wszechstronny, wykraczające poza metody jednej tylko dyscypliny naukowej. Złożone cele społeczne, takie jak umocnienie więzi małżeńskiej czy poprawa jakości życia rodziny, wymagają bowiem połączonych sił wielu dyscyplin. Studia umożliwiają zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności, dotyczących istoty i przebiegu mediacji rodzinnej oraz wykonywania zawodu asystenta rodziny. Student zdobywa także pogłębioną wiedzę z zagadnień bioetycznych, a także dotyczącą problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

Student ma możliwość, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku: nauki o rodzinie, uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie.

Perspektywy zawodowe: 

  • asystent rodziny;
  • mediacje rodzinne;
  • poradnictwo małżeńskie i rodzinne;
  • nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek;
  • praca w placówkach pomocy społecznej;

UWAGA! Dla absolwentów kierunków różnych niż nauki o rodzinie na studiach drugiego stopnia przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować we własnym zakresie, jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
  • ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny;
  • ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny;
  • ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny: nauk humanistycznych lub nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów wyższych.

Średnia ocen ze studiów przeliczana jest na punkty według tabeli:

 

Przeliczenie średniej ocen na punkty

wg skali ocen 1 ÷ 6

wg skali ocen 2 ÷ 5

średnia

punkty

średnia

punkty

5,76 – 6,00

100

4,76 – 5,00

100

5,51 – 5,75

95

4,51 – 4,75

95

5,26 – 5,50

90

4,26 – 4,50

90

5,01 – 5,25

85

4,01 – 4,25

85

4,76 – 5,00

80

3,76 – 4,00

80

4,51 – 4,75

75

3,51 – 3,75

75

4,26 – 4,50

70

3,26 – 3,50

70

4,01 – 4,25

65

3,01 – 3,25

65

3,76 – 4,00

60

3,00

60

3,51 – 3,75

55

poniżej

0

3,26 – 3,50

50

 

 

3,01 – 3,25

45

 

 

3,00

40

 

 

poniżej

0

 

 

         

Absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku: nauki o rodzinie liczba uzyskanych punktów zostaje pomnożona x 1,2.

Celem weryfikacji danych wprowadzonych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ, należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


dr Wojciech Kamczyk
wojciech.kamczyk@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Teologiczny

ul. Jordana 18
40-042 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wtl

32 356 90 54
32 356 90 56

dziekanat@wtl.us.edu.pl