ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2021/2022

Biologia
I stopnia stacjonarne
Wydział Nauk Przyrodniczych, Katowice

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

80

Liczba zapisów

134

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2021-06-01 12:00:00 - 2021-07-11 23:59:59


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-07-16 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-07-19 do 2021-07-23

poniedziałek 09:00 - 14:00
wtorek 09:00 - 14:00
środa 09:00 - 14:00
czwartek 09:00 - 14:00
piątek 09:00 - 14:00
Adres
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. Jagiellońska 28
, p. B-10
40-032 Katowice
322009565

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski 

Charakterystyka kierunku:

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, publicznego jej prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę właściwą dla poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności w zakresie: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, nanobiologii oraz biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody. Wiedza ta odwołuje się do wiadomości uzyskiwanych w trakcie kursów matematyki, fizyki oraz chemii, w tym chemii ogólnej i organicznej. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Na V i VI semestrze studiów wprowadzono bloki przedmiotów do wyboru, tzw. Bloki licencjackie, które są związane z przyszłą pracą dyplomową i pozwolą na kontynuację zainteresowań także na II stopniu kształcenia. Do wyboru są: Biotechnologia roślin i mikroorganizmów, Ekologia, monitoring i rekultywacja, Biologia roślin i ochrona bioróżnorodności, Biologia zwierząt i człowieka, Nanobiologia, Struktura i funkcja komórek. W celu pogłębienia wiedzy i umiejętności Program nauczania uwzględnia ponadto kształcenie w zakresie języków obcych, technologii informacyjnych oraz wychowania fizycznego. Ważnym elementem studiów jest nabycie umiejętności korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy współczesnego biologa oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej. 

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent studiów I stopnia kierunku Biologia po ukończeniu studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących w organizmach żywych
 • projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego
 • sprawnego poruszania się w zagadnieniach współczesnych metod biologii eksperymentalnej
 • podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej
 • łączenia wiedzy zdobytej w zakresie biologii, chemii i fizyki z elementami innych dyscyplin, w tym nauk technicznych i ekonomii
 • wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego
 • sprawnej obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych
 • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych z zachowaniem zasad prawnych i etycznych

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii na podejmowanie pracy min. w.:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym (dystrybucja, kontrola)
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
 • stacjach hodowli i ochrony roślin
 • organach administracji państwowej, których działalność związana jest ze środowiskiem przyrodniczym 
 • instytucjach ochrony przyrody
 • jednostkach projektowych zajmujących się gospodarowaniem zasobami przyrody
 • placówkach oświatowych

Studia licencjackie są pierwszym etapem do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Biologia, a także na kierunkach pokrewnych.

Program studiów realizowany jest w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów w wymianie międzynarodowej i studiach za granicą. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych. W trakcie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w wybranych indywidualnie zakładach pracy. Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów spośród nw.:
biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia.

Spośród tych przedmiotów wybierane są dwa (A oraz B) o najwyższym procentowym wyniku egzaminu maturalnego (*).

W przypadku, gdy na świadectwie maturalnym, widnieje wynik tylko z jednego, z wyżej wymienionych przedmiotów, to z drugiego przedmiotu kandydat otrzymuje 0 punktów.

Przedmiot A

Przedmiot B

(do wyboru:
poziom podstawowy x 0,5)*

lub

poziom rozszerzony x 1)*

(do wyboru:
poziom podstawowy x 0,5)*

lub

poziom rozszerzony x 1)*

Waga: 50%

Waga: 50%

Sposób przeliczania punktów:

W = 0,5 (A* + B*)

Gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

A – wynik z przedmiotu A;

B – wynik z przedmiotu B;

)* — wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,5;

)* — wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje następujące przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości:

 • Z części pisemnej: jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub język obcy nowożytny;
 • Z części ustnej: jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka.

Z obu części może to być ten sam przedmiot.

Z wybranych przedmiotów obliczana jest suma ocen (Suma). Jeśli w trybie pisemnym zdawany był przedmiot, wskazany dla kierunku, uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu.

Suma może wynieść maksymalnie 12,5.

Punktację będącą podstawą kwalifikacji wylicza się według wzoru:

L = 8 x Suma                         (Maks. 100 pkt.)

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs na pracę "Chemia a ekologia" laureat
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat
Konkurs Międzynarodowy "Kangur Matematyczny" w klasie Student laureat
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat
Ogólnopolski Sejmik Matematyków laureat
Konkurs Wiedzy Technicznej laureat
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Geograficzna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Przedsiębiorczości laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy i umiejętności Rolniczych laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności laureat lub finalista
Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 9, pok.
40-007 Katowice

lic. Dorota Bronny-Woźniak
32 200 95 65
dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

32 200 95 65

dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
elzbieta.soczawa@us.edu.pl