ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na studia


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
 2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 2. przez e-mail: iod@us.edu.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, poprzez ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia, wynikającego z art. 70 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 4. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie przekazania adresu e-mail oraz numeru telefonu z systemu rekrutacyjnego IRK do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS. Przekazanie w/w danych jest dobrowolne i nastąpi tyko w sytuacji, gdy dokona Pani/Pan wpisu na studia. Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu służy ochronie Pani/Pana interesów i umożliwi szybki kontakt w sprawach związanych z procesem kształcenia.
 5. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wykorzystania wyniku egzaminu maturalnego w celu przygotowania zbiorczego raportu na potrzeby rankingu uczelni wyższych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w celach wskazanych w punktach 4) i 5) wykraczających poza proces rekrutacyjny jest dobrowolne, i nie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, niemniej jednak prosimy Panią/Pana o rozważenie jej wyrażenia, ponieważ ułatwi nam ona w przyszłości utrzymanie kontaktu z Panią/Panem, jak również pomoże Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach zająć lepszą pozycję w opiniotwórczym rankingu uczelni wyższych. Jednocześnie nadmieniamy, iż raport na potrzeby rankingu uczelni wyższych zawiera tylko dane zbiorcze, które nie pozwalają na ustalenie wyniku egzaminu maturalnego poszczególnych osób. O wyrażenie zgód wskazanych w punktach 4) i 5) zapytamy Panią/Pana w późniejszych krokach postępowania rekrutacyjnego. W dowolnym momencie trwania procesu rekrutacyjnego będzie możliwa zmiana Pani/Pana decyzji.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – patrz niżej;
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych - w trakcie procesu rekrutacji ma Pani/Pan dostęp do przekazanych danych osobowych za pomocą systemu IRK;
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
 8. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: iod@us.edu.pl./p>

Oświadczam, iż:

 1. biorę odpowiedzialność za prawidłowość danych wprowadzonych do systemu IRK, zwłaszcza tych wpływających na wyniki rekrutacji i decyzje komisji rekrutacyjnej;
 2. osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania informacji, co oznacza, iż wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go;
 3. wiem o obowiązku ochrony swojego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich oraz zalecanej okresowej zmianie hasła. W przypadku udostępnienia w/w informacji osobie niepowołanej, biorę na siebie odpowiedzialność za zarządzanie przez nią moimi danymi.