Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Oświadczenie kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Śląski dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ponoszę pełną odpowiedzialność za dane wprowadzone do systemu, zwłaszcza te wpływające na wyniki rekrutacji i decyzje komisji rekrutacyjnej.

Przyjmuję do wiadomości, iż osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go.

Potwierdzam, że wiem o obowiązku ochrony swojego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich oraz zalecanej okresowej zmianie hasła. W przypadku udostępnienia informacji osobie niepowołanej, biorę pełną odpowiedzialność za zarządzanie przez nią moimi danymi.

Jestem osobą pełnoletnią zgodnie z przepisami polskiego prawa (mam więcej niż 18 lat) lub jestem osobą niepełnoletnią (mam mniej niż 18 lat) i aplikuję za zgodą rodziców.